Kulturminnedagane 2022

Årets tema var Drivkraft: "me takkar varmt for da dei gamle gav" ( frå Vossasongen).

Kultur1

Kulturminnedagane er i regi av Kulturvernforbundet som igjen er tilknytta European Heritage Day, under desse dagen er det arrangement i over 50 land.

Sogelaget hadde ope hus 3. september med utstilling av alle bøker som er utgitt av laget samt ymse anna i heradstyresalen.

Kultur1

 

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav"

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav" - Voss Kulturkalender

Les meir

Brannen på Evanger 10. april 1923

Av Halvor Folgerø

Fotokjelde Marcus UiB

Marcus før brannen sentrum.png

Ei ny årstid festar grepet stadig lengre opp i fjellsidene i Teigane. Nede i dentrange botnen fløymer elva i vårkåte kast. Ein blankpussa dag er på hell. I hesteskyssen som snor seg nedetter den smale kjerrevegen sit to menn, utanom kusken. Fylkesmann Friis Pedersen er full av lovord over den vakre naturen. Ordførar Nils Mugaas nikkar og smiler, peikar og forklarer. Bymannen har aldri vore i Teigdalen før. Då dei nærmar seg Fadnes ser dei ho. Ei gigantisk, gråsvart sky har tårna seg opp over fjella, og driv vestover.

Les meir

Kulturvandring

Kulturvandring

til Holo gard i Rasdalen

laurdag 10.september 2022 kl 12.00

 Me køyrer bil til vegenden i Rasdalen og spaserer derifrå på fin sti ca 1/2 time.

I Holo møter Rune Simonsen oss og han vil fortelja om garden og plassen

Frammøte på stasjonen på Bolstad kl 12.00

Ta gjerne med deg kaffi og noko å bita i.

Alle som har lyst kan vera med på denne vandringa.

 

Vel møtt!

Arr. Vassvøri sogelag

-----------------------------------------

Kulturvandring til Hernes

 Onsdag 29. september 2021

Frammøte ved småkraftverket (Mesopotamia) i starten av Vossedalen.

gamlevegen til hernes

Me gjekk stølsvegen gjennom Hernesberget og fram til gardane på Hernes og vidare ned til bilvegen.

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

Jorunn og Ivar Hernes til å vera med oss på turen og fortelja om alt på vår veg som stølsveg, husmanssplassar, telegrafstolpefundament, vegmurar. Purkesteinen og steintak.

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

gamlevegen til hernes

_______

Les meir

Årbok

Utgåva for 2021 av Frå fjell til fjord er i handel!

Du kan kjøpa denne utgåva på Evanger Landhandleri, ARK amfi, Voss Bokhandel og Dalekvam Coop.

Me sender i tillegg boka "Ord og uttrykk frå Vassvøri" av Knut Hjørnevik, til alle medlemmer.

Alternativt send epost til oss so sender me for kr 250 + porto.

1997 1

1997 1

Les meir

Årsmøter

Årsmøte for 2021

Vassvøri sogelag hadde årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger måndag 21.mars 2022.

 Årsmøte for 2021

Vedtektsendring. Styret i Vassvøri sogelag la fram forslag til endring i vedtektene, § 7. Paragrafen har fylgjande ordlyd: «Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av februar. Det skal gjerast kjent i lokalpressa og ved oppslag 3 veker før møtet vert halde».

Forslag til endring: «Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av april. Det skal gjerast kjent på Heimesida til Vassvøri sogelag, i e-post til medlemer, på Facebook-sida til sogelaget og ved oppslag 3 veker før møtet vert halde». Det kom forslag om å føya til at oppslag skal vera på Brekkhus, i Evanger sentrum og på Bolstad. Med denne tilføyinga vart endringa godkjent.

Kåseri: Knut K. Finne hadde sagt seg villig til å halda eit kåseri om emnet «Voss i tida etter Svartedauden». Han kunne dessverre ikkje møta grunna sjukdom, så kåseriet gjekk difor ut.

Årsmøte i Hordaland sogelag og kulturhistoriske dagar på Stord 16.-17.oktober 2021.

Guri og Øivind Teigen møtte som utsendingar frå Vassvøri sogelag. Øivind refererte frå denne samlinga, der dei mellom anna fekk omvising i dei nedlagde svovelkis-gruvene på Litlabø. I tillegg til årsmøtesaker og festmiddag vitja dei og Høgskulen på Vestlandet (Tidlegare Stord Lærarskule). Det var ei interessant og minnerik samling for utsendingane.  

Alle årsmeldingar ligg her 

---

Årsmøte for 2020

Vassvøri sogelag held årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger torsdag 15.april 2021

kl.18. Grunna koronasituasjonen er det påmelding til årsmøtet  inntil 10 personar kan vera tilstades.

årsmøte 2020

Det vart gjennomført med gjennomgang av vanlege saker, men utan servering og kulturhistorisk innslag.  Alle årsmeldingar ligg her 

_______________

 Årsmøte for 2019

Årsmøtet VSL for 2019

Vassvøri sogelag heldt årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger onsdag 4. mars 2020.

Karl Ystanes, forfattar av boka «Bolstadelva», fortalde om arbeidet med boka, som kom ut i november 2019. På ein engasjerande måte fortalde han om korleis boka vart til, og nemnde fleire gode episodar som er kome med i boka. Han hadde berre godord å seia om alle som har vore intervjua. Det er vore gjestfrie og velvillige folk å snakka med. Han fortalde roaren Leidulv Bolstad, som i mange vintrar budde på eit gods i England, etter at han vart godt kjend med eigarane av godset, som fleire somrar fiska i Bolstadelva. Forfattaren og Knut Horvei var og besøkte eigaren av godset i samband med boka.

Som takk for kåseriet fekk Ystanes overrekt Bolstadboka av Grethe, i tillegg til spekepølse frå Evanger Pølsefabrikk.

Sakliste:

Endring av kontingent og pris på «Frå fjell til fjord» 

Vanlege årsmøtesaker

----------------

Andre hendingar i 2019

Les meir

Bryggja på Evanger

«Evanger Landgangsbrygge Evanger Almending» vart ført opp i 1834 av Ole M Ammundsen Melstvedt frå Hardanger for 280 speciedaler. Vossovassdraget har hatt mykje å seia for transport av folk og varer mellom kysten og dei indre bygdene. Likeins har elva vore nytta til tømmerfløyting og vedtransport. I tida Evangervatnet var isfritt var dette hovudvegen mellom Evanger og Ståi. Vinterstid, når det var meinis, vart vegen lagt om Vindeggi.

Les meir

Vassvøri sogelag

Vassvøri sogelag vart skipa 5. september 1993. Laget femnar om grendene på Bolstad, på Evanger og i Teigdalen. 

Laget har til føremål å fremja interessa for slekts- og lokalsoge og kulturvern.

Laget vil samla inn og ta vare på alt som har verd for grendene si soge, og som kan fortelja om folk sine levekår gjennom tidene.

Styre, skriftnemnd og kontaktinformasjon